بهترین عملکرد را در مکان های دارای نیاز به یخچال های با ارتفاع کم به ارمغان می آورد. حجم داخلی بالا، دسترسی تسهیل شده به مواد غذایی، استفاده از حداکثر فضا جزء خصوصیات این یخچال ها می باشد.