ای نوع از محصولات با حجم داخلی بالا، دسترسی به مواد غذایی و نمایش بهینه را برای مشتریان تسهیل می کند. ارتفاع شیشه اطراف کابین اجازه رویت حداکثری مواد غذایی را مقدور می سازد.